titlebar arrow_blue
Poslanie komory

Regionálna komora zubných lekárov Banská Bystrica (ďalej len RKZL) je následníckou organizáciou RKZL Banská Bystrica zriadenej v roku 1992 na základe zákona č. 13/1992. 

RKZL je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje osoby vykonávajúce povolanie zubného lekára v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 219/2002 o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov. 

RKZL spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR a inými orgánmi štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy, stavovskými organizáciami, záujmovými profesijnými združeniami v zdravotníctve a inými právnickými a fyzickými osobami, zabezpečuje úlohy stanovené komore zákonom, svojím štatútom a ďalšími vnútornými predpismi komory.

Regionálna komora zubných lekárov Banská Bystrica je právnická osoba, ktorá sa riadi podmienkami ustanovenými zákonom, štatútom komory, ďalšími vnútornými predpismi komory a uzneseniami orgánov komory. 

Územná pôsobnosť RKZL Banská Bystrica je ohraničená územným celkom Banskobystrického samosprávneho kraja. Územná pôsobnosť regionálnej komory je uvedená v jej zriaďovacej listine.

Regionálna komora zubných lekárov Banská Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici združuje tieto doterajšie regionálne komory:

  • Banská Bystrica
  • Veľký Krtíš
  • Zvolen
  • Lučenec
  • Rimavská Sobota
  • Žiar nad Hronom
  • Revúca

 

  1. RKZL riadia volené dobrovoľné orgány na čele s prezidentom podla štatútu komory. 
  2. RKZL je garantom odbornej a etickej spôsobilosti výkonu profesie zubného lekára pre svojich členov.
  3. Dohliada, aby pacientom bola poskytovaná dostupná liečebno-preventívna starostlivosť podľa Liečebného poriadku Ministerstva zadravotníctva SR.